Loftet brant ned på Frøyhov

top feature image

Loftet brant ned på Frøyhov

Det er få kilder som forteller om Hole på 1400-tallet. Folketallet var sterkt redusert på grunn av mannedauden, og det var stor mangel på arbeidskraft til å opprettholde gårdene. Men det fins noen brev, såkalte diplomer, som er skrevet i Hole og som forteller om salg av gårder og om mølle- og kvernfosser i Åsa og Tyristrand. Ett diplom er referat fra en rettssak på Frøyshov: En vinterdag i 1454 begynte det å brenne i loftet på Frøyhov på Røyse. Flere menn kom til for å hjelpe, men loftet var det ikke mulig å redde. Den 1. april 1454 er retten satt på grannegården Frøyshov for å avgjøre om noen kan lastes for brannen. Dyre Gjestsson og Pål Alvsson er stevnet, og de fører fram flere vitner, blant dem Per Jønsson og Elling Omundsson. Etter å ha sverget på bok fortalte Per og Elling at de var av de første menn som kom til for å slokke brannen. De hadde undersøkt og funnet ut at ilden begynte under svalgangen som sammenbandt loftet med buene. Det var da høy i loftet, men der brant det ikke før hele loftet stod i lys lue. Etterpå gikk de og så nøye etter om noen hadde gått vestfra mot loftet i snøen, men de så ikke spor verken til eller fra. Det var bare spor i snøen etter ei ku som hadde gått både til og fra der ilden først hadde begynt. Til vitne om det som var fortalt satte lagrettemennene Esten, Harald og Dyre sine segl på dette brevet som ble skrevet på sted, dag og tid som før er sagt i det Herrens år 1454.

 

Frøyhov, søndre ca 1890 (Bruk 203/2). Bildet er usignert, men er trolig malt av Sara Moe. Vi ser hovedbygningen med stabbur til venstre. Ved gjerdet står ei mjelkekjerre og ved stabburet ei møkkakjerre. Sara Moe var født på gården Mo i Steinsfjerdingen 1867. Jørgen Moe var hennes onkel. Hun var gift med agronom Knut Mo på Berger i Norderhov. Sara Moe var en habil kunstner, og har etterlatt seg mange vakre malerier med motiv fra Ringerike.

Kilde: Hole Historielag

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :