Litt om Frøyhov gård

Litt om Frøyhov gård

Frøyhov* er en av de sentrale gårdene på Røyse, og grenser mot By og Mo i øst, Libakke og Frøyshov i nord, Frøysuåsen i vest og Fjelstad i sør. Gårdsnavnet betyr Frøyas hov, og kan tyde på at det her lå et hov i åsatroens tid. Bygdehøvdingens gård måtte da ligge i umiddelbar nærhet, rimeligvis var det By.**

Gårdens matrikkelnavn er Frøihov eller Frøyhov, som på bygdemålet er blitt til «Frøyu», en form som fortsatt brukes av eldre holeværinger. Navneformen Frøhaug er familienavn, som også er brukt om gårdene.

Frøyu er holemål
«Frøyu er en eldgammel bygdeform av navnet. Den brukes omtrent av alle også nå. Man sier Frøyu og Frøysu, og dette er Holemål. På norsk skrives Frøyhov og Frøyshov. Dansk form er Frøhaug og Frøshaug. Gamle dansk-tyske former fra det 16. og 17. århundre er Frøssze og Frøsogh og mange flere rariteter.»***

Fra Gudbrandsdalen?
«Sagnet forteller at Lars Amundsen Lien skulle ha ført med seg den gamle bygning fra Gudbrandsdalen, men det er lite trolig, med datidens kjøredoninger og dårlige veier. Men himlingen i stuen i 1. etasje er som den har vært fra gammel tid, og disse svære materialer kan tenkes å stamme fra Gudbrandsdalen, da lignende materialer ikke er sett noe annet sted i bygden.» Lars Frøhaugs (f. 1867) opptegnelser (skrevet i hans 84. år, i 1951 (kopi i Hole bygdearkiv).

Bygningene
Av bygninger på gården er våningshuset i grovt, laftet tømmer 
fra 1759 (påbygd 1825 og siden restaurert flere ganger), kårbolig (1979, utvidet 1990), låve med stall og fjøs (1897), nytt fjøs bygd 1960 i nedre ende av låven (det gamle steinfjøset ble da revet), stabbur (1840, ombygd 1919), bryggerhus (1938), vognskjul med grisehus (1920 – tidligere var det smie og verksted i nordre enden av bygget), og seterhus på Finneflaksetra. Et gammelt bryggerhus måtte rives i 1936 for å gi plass til ny gårdsvei ned til Moskummen. Åkernavn er Svensløkka, Nordflaten, Sørflaten og Mojordet.