Skogen

KROKTJERN: Før i tida tok seterfolket en del abbor i Kroktjern, og fisken gav en fin avveksling til den tradisjonelle seterkosten. Nå er det jakt- og fiskeforeningen som tar seg av tjernet, og prøver å få en levedyktig ørretstamme der.

Skog og seter

Ved utskiftinga av Krokskogens Allmenning i 1823 ble Frøyhovgårdene tildelt en teig fra branten og østover forbi Kroktjern til Finneflaksetra, og en smalere teig som gikk videre østover mot Djupedalen. Skogen er fortsatt i gårdenes eie. Frøyhov gnr. 203/3 har i dag 939 dekar produktiv skog, hvorav 143 dekar nede i moen øst for Svingerud. Til gården hører to teiger ved Finneflaksetra: én østover mot Prestehytta (162 dekar) og én ved Kroktjern (334 dekar) samt én teig – Fjeldstykket gnr. 217/37 (350 dekar) – som Dag Fjeldstad kjøpte i 1996. Den ligger på østsida av gårdens gamle teig ved Prestehytta, og går over Sørseterveien og ned mot Djupedal. Uproduktiv skog på Krokskogen er 127 dekar. Drift av skogen har spilt en viktig rolle i totaldriften av gården. Arne Fjeldstad drev årvisst i skogen fra sist i 1930-årene til cirka 1990. Frøhaug gnr. 203/2 har 350 dekar produktiv skog øst og vest for Finneflaksetra, og gårdens eiere har selv drevet skogen. 640 dekar av teigen som Frøyhov fikk tildelt i 1823, har siden tilhørt Libakke (gnr. 203/1), hvis eier kjøpte Øvre Frøyhov i 1784. Frøyhov-gårdene har hatt seterrett på Finneflaksetra, og Frøhaug (gnr. 203/2) setret her fram til 1945. Hanna og Anders Tjernsli lå på setra rundt 1930, og ble etterfulgt av Håkon Linnerud. Under krigen lå Malla og Olaf Frøhaug selv på setra med buskapen. Størhuset på Finneflaksetra eies av begge gårdene i fellesskap, og står fortsatt. Det ble lenge brukt som skogskoie. Det gamle fjøset står til nedfalls. På vollen satte Frøhaug opp en hytte i 1964. Seterveien til Finneflaksetra gikk fra gammelt opp Krokkleiva, over Nordsetra og under Åbborås. Det var en lang og tung vei. I 1955 ble det bygd skogsbilvei fra Homledal til Finneflaksetra.

Fra 1933 leide Frøyhov (gnr. 203/3) plass til buskapen på Brua (Bruløkkene) om sommeren, og gårdens folk kom selv opp for å «stelle» hver 14. dag. Seinere var buskapen på Frøshaugsetra (Hjalmar Johansen), Byflaksetra (Håkon Linnerud) og Rønningen (Edvard Bergerbakken). Sommeren 1948 lå Aasta og Johan Fjeldstad med egen buskap på Nordsetra fra juni til september. Nordre Gjesval eier søndre del av Finneflaksetra. Her ble seterdriften nedlagt i 1905, og størhuset solgt i 1942 til familien Berthelsen fra Bærum.